Service Provider

ผู้ให้บริการจัดทำและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการ ด้วยระบบรับส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของกรมสรรพากร ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและ ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ กรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA กำหนด

Service Provider

ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ Tax Service Provider จะลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกรมสรรพากร อาทิ
ลดข้อผิดพลาดในการเสียภาษี ได้รับการคืนภาษีที่เร็วสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่
และลดการจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษ

ธนาคารกรุงไทย

Data One

Talk เพลิน ฟังสบาย เชื่อมการเงินสู่ดิจิทัล

ภาพบรรยากาศงาน ”Talk เพลิน ฟังสบาย เชื่อมการเงินสู่ดิจิทัล” โดยความร่วมมือของ KTB & Crystal Soft & NEXTTO เพื่อรับมือกับ e-Tax & e-Receipt เตรียมพร้อมกับมาตรการนโยบายของรัฐอย่าง
“โครงการ EASY E-Receipt”