PromptBiz

โครงสร้างพื้นฐานทางการค้าและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลการค้า ตั้งแต่ข้อมูล Invoice ไปสู่การวางบิล การชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จ และเชื่อมต่อยอดไปยังบริการอื่น ๆ เช่น บริการสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs

PromptBiz​

บริการจัดการบัญชีและการเพื่อองค์กร เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง NEXTTO-erp และ NEXTTO-acc กับ Krungthai Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการทางการเงินและภาษีของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและ
จัดการใบแจ้งหนี้และส่งคำสั่งโอนเงินจาก NEXTTO-erp และ NEXTTO-acc ไปยัง Krungthai Business ได้ทันที